Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

2. balík inflačnej pomoci

Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorarovú inflačnú dotáciu, ktorej cieľom je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov ba bývanie, energiu, stravu a pod. 

Formou žiadostí je možné požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 100€ pre:

 - nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur,                                                - plnoletú FO, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlvosti rodičov,                                                     - plnoletú FO, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Žiadosti je možné podať osobne, poštou alebo e-mailom najneskôr do 31.12.2022.

Viac informácií a tlačivá žiadosti nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654

vložené: 16.11.2022
Vykurovacia sezóna

Vykurovanie - článok OR HaZZ Prešov

vložené: 30.09.2022
Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodmi

vložené: 22.09.2022
Cestovný poriadok od 01.07.2022

Oznámujeme Vám, že od 1.7.2022 je v platnosti nový cestovný poriadok linky 708468. Od tohto dátumu končí obchádzka Červená Voda, preto spoje budú vrátene do pôvodných časov ako pred obchádzkou.

vložené: 28.04.2022
Harmonogram odvozu odpadu v mobile


V spolupráci s firmou ENVI-PAK prinášame aplikáciu s prehľadným harmonogramom odvozu odpadu pre našu obec. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť smetie na ulicu včas pred odvozom.

Pozrite si harmonogram odvozu odpadu aj na https://odvoz-odpadu.eu.

Nainštalujte si aplikáciu "Odvoz Odpadu" priamo do mobilu v nastavenach vyberte našu obec a nastavte si deň a hodinu kedy Vás aplikácia upozorní na odvoz komunálneho alebo triedeného odpadu.

       

 

vložené: 21.03.2022
Poďakovanie - humanitárna pomoc pre Ukrajinu
Poďakovanie - humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Obec Červená Voda sa chce poďakovať všetkým darcom a prispievateľom do zbierky na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Veľké ďakujem patrí najmä Vám, občanom obce. Vyzbieralo sa množstvo materiálnych vecí, drogérie, hygienických potrieb, zdravotníckych pomôcok a potravín. 

Obec zbierku doručila na Obecný úrad Jasenov, ktorá priamo distribuuje pomoc na Ukrajinu prostredníctvom organizacii.

vložené: 18.03.2022
Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu
Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu

Vážení spoluobčania,

BRO zo záhrad a zelene je možné umiestniť do rozmiestnených veľkokapacitných kontajnerov v obci.

Preto Vás opakovane prosíme o dôsledné triedenie odpadu podľa druhu! Do "zeleného" patrí iba tráva, konáre a lístie. Akékoľvek umelé kvety, vence a ozdoby patria do klasického kontajnéra.

vložené: 01.03.2022
Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 15.02.2022
Prijímanie oznamov prostredníctvom služby SMS
Prijímanie oznamov prostredníctvom služby SMS

Obec Červená Voda komunikuje s obyvateľmi prostredníctvom miestného rozhlasu a SMS správ. 

Táto SMS služba je pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas, alebo pre občanov, ktorí nepočujú rozhlas vôbec. 

SMS správy obsahujú kultúrne a spoločenské informácie, dôležité upozornenia napr. o plánovaných odstávkach sietí a rôzne iné užitočné informácie o dianí v našej obci. 

Zaregistrovať sa / zrušiť registráciu môžete na Obecnom Úrade. 


vložené: 20.01.2021
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia