Obec Červená Voda

Tematický poľsko – slovenský park oddychu

Projekt s názvom: Tematický poľsko – slovenský park oddychu

Číslo projektu: INT/EK/PO/1 /I/A/0087

Vedúci partner: Obec Červená Voda

Projektový partner: Miasto i Gmina Sieniawa

Začiatok projektu: 05/2017

Ukončenie projektu: 06/2018

Oprávnené výdavky projektu: 58 794,00 €

Spolufinancovanie z prostriedkov EFRR 85%: 49 974,90 €

Národné spolufinancovanie: prostriedky štátneho rozpočtu 10%:     5879,40 €

                                                   prostriedky obce Červená Voda 5%:    2939,70 €

Projekt realizovaný z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Viac informácií v priložených prílohách a linku:               http://sieniawa.pl/Urzad?urz=115      alebo

 http://sieniawa.pl/Informacje/dla_mieszkancow?param=657