Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolne činnosti Hlavného kontrolóra obce Červená Voda na obdobie 1. polroka 2021
zverejnené: 27.11.2020

Návrh VZN č. 3/2020 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Červená Voda
zverejnené: 26.11.2020

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania"
zverejnené: 12.11.2020

Ďalšie prílohy k oznamu:

Verejná vyhláška " Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania"
zverejnené: 12.11.2020

Ďalšie prílohy k oznamu:

Verejná vyhláška - "Regionálny systém ekologickej stability okresu Sabinov"
zverejnené: 04.11.2020

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú Červená Voda
zverejnené: 03.03.2020

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2019
zverejnené: 13.02.2020