Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Výzva Verejná obchodná súťaž Červená Voda
zverejnené: 30.11.2022

Návrh - VZN č. 4/2022 obce Červená Voda o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červená Voda
zverejnené: 28.11.2022

Návrh - VZN č. 3/2022 obce Červená Voda o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červená Voda
zverejnené: 28.11.2022

Návrh - VZN č. 2/2022 obce Červená Voda o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Červená Voda
zverejnené: 28.11.2022

Návrh - Finančný rozpočet obce Červená Voda na roky 2023-2025
zverejnené: 28.11.2022

Referendum 2023
zverejnené: 08.11.2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila


referendum


a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 hod.

Všetky prílohy k oznamu nájdete v sekcii Voľby a referendá.


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
zverejnené: 17.02.2022

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2021
zverejnené: 16.02.2022