Obec Červená Voda

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
03.01.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluvy stiahnuť [555.22K]
03.01.2011 Dodatok č.3 k zmluve o nájme pozemkov Zmluvy stiahnuť [213.09K]
21.01.2011 Dodatok č.2 k zmluve o vývoze odpadu Zmluvy stiahnuť [1.10M]
14.03.2011 Zmluva o dielo Zmluvy stiahnuť [962.79K]
10.06.2011 Zmluva o dielo na dodávku prác Zmluvy stiahnuť [3.04M]
24.02.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť [271.75K]
02.03.2012 Dodatok č.4 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku Prevádzkovanie vodovodu Zmluvy stiahnuť [704.22K]
12.04.2012 Kúpna zmluva č.0547/5300/2012 Odkúpenie projektovej dokumentácie a pripojenie ... Zmluvy stiahnuť [1.09M]
02.02.2012 Dodatok č.3 k zmluve o nájme nehnuteľnosti Zmluvy stiahnuť [338.56K]
02.01.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluvy stiahnuť [524.30K]
04.04.2012 Zmluva č.85464 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Zmluvy stiahnuť [1.65M]
13.06.2012 Dodatok č.1 k zmluve o dielo na dodávku prác Zmluvy stiahnuť [638.42K]
30.12.2013 Kúpno predajná zmluva - Stanislav Kruľak a manž. Zuzana Kruľaková rod. Majirošová Zmluvy stiahnuť [605.36K]
30.12.2013 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú činnosť žiakov na rok 2013 Zmluvy
30.12.2013 Dodatok č.4 k zmluve o nájme nehnuteľnosti-Mestské lesy Sabinov,s.r.o Zmluvy stiahnuť [525.36K]
30.12.2013 Dodatok č.5 k zmluvám č.25 002-ceny za vývoz odpadu -MARIUS PEDERSEN Zmluvy stiahnuť [1.27M]
30.12.2013 Dodatok č.1 k Zmluve o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej činnosti žiakov na rok 2013 Zmluvy
30.12.2013 Kúpno predajná zmluva - Pavol Kruľák Zmluvy stiahnuť [1.00M]
30.12.2013 Zmluva o dielo č. 24CV/2013 - NETSAT, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [515.35K]
30.12.2014 Zmluva o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Zmluvy stiahnuť [2.08M]
30.12.2014 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zmluvy stiahnuť [1.36M]
30.12.2014 Kúpna zmluva - predaj pozemku - Milan Starinský Zmluvy stiahnuť [80.39K]
30.12.2014 Dohoda č.53/SB/2014/§12 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Zmluvy stiahnuť [2.07M]
30.12.2014 Dohoda  č. 13/2014/§10 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.9 a násl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Zmluvy stiahnuť [2.36M]
13.02.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.91M]
12.02.2015 Zmluva o poskytnutí finančného daru - Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [706.44K]
13.03.2015 Zmluva o nájme poľnohospodárskeho stroja - traktora ZETOR 7245 s pridavným zariadením - vlečka, a snežný pluh - Chovan Štefan Zmluvy stiahnuť [1.71M]
13.03.2015 Zmluva o nájme poľnohospodárskeho stroja - traktora ZETOR 6945 s pridavným zariadením - vlečka, a snežný pluh - Chovan Jarosl Zmluvy stiahnuť [1.71M]
11.05.2015 Zmluva o vykonávaní súvislej praxe žiakov PaSA Zmluvy stiahnuť [2.59M]
15.05.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť [1.97M]
30.06.2015 Dohoda o ukončení nájmu - Mestské lesy Sabinov s.r.o. Zmluvy stiahnuť [156.45K]
30.06.2015 Dohoda o vysporiadaní pohľadávok a záväzkov vyplyvajúcich z nájomnej zmluvy Zmluvy stiahnuť [233.75K]
18.09.2015 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluvy stiahnuť [92.42K]
27.08.2015 Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Zmluvy stiahnuť [3.73M]
14.10.2015 Zmluva o nájme lesných pozemkov Zmluvy stiahnuť [48.68K]
16.11.2015 Zmluva o poskytnutí finančného daru - Rastislav Smrek Zmluvy stiahnuť [590.46K]
16.11.2015 Zmluva o poskytnutí finančného daru - Mgr. Janka Karaffová Zmluvy stiahnuť [610.16K]
18.08.2015 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - Geosense SK, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [9.99M]
18.08.2015 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Zmluvy stiahnuť [3.08M]
21.09.2015 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č.03/2008 zo dňa 26.11.2008 - COPROING, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [353.59K]
07.12.2015 Zmluva o nájme - traktora ZETOR 7245 s pridavným zariadením - vlečka a snežný pluh - Štefan Chovan Zmluvy stiahnuť [1.16M]
15.12.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme lesných pozemkov Zmluvy stiahnuť [578.84K]
16.12.2015 Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - "Červená Voda - rekonštrukcia miestnych komuni Zmluvy stiahnuť [3.33M]
30.12.2015 Oznámenie SEA o strategickom dokumente - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Červená Voda na obdobie 2015-2023" Zmluvy stiahnuť [474.21K]
30.12.2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Červená Voda na obdobie 2015-2023 Zmluvy stiahnuť [588.28K]
01.04.2016 Príkazná zmluva Zmluvy stiahnuť [501.86K]
12.02.2016 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstáravania Zmluvy stiahnuť [1.71M]
14.03.2016 Zmluva o vykonanie služby - výroba nábytku Zmluvy stiahnuť [301.95K]
18.03.2016 Zámenná zmluva - Ing. Petríková Zmluvy stiahnuť [822.88K]
22.03.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť [874.07K]
24.06.2016 Zmluva DPO Zmluvy stiahnuť [1.67M]
14.04.2016 Zámenná zmluva - p.Kočiščák Miroslav Zmluvy stiahnuť [723.36K]
06.06.2016 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby Zmluvy stiahnuť [5.33M]
29.04.2016 Zmluva Telekom Zmluvy stiahnuť [4.11M]
09.09.2016 zmluva o dielo-mikroprojekt Zmluvy stiahnuť [3.25M]
01.07.2016 Mandátová zmluva - stavebný dozor Zmluvy stiahnuť [0.00B]
01.07.2016 Zmluva o nájme Zmluvy stiahnuť [595.75K]
01.08.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluvy stiahnuť [1.55M]
15.08.2016 Zmluva o dielo Zmluvy stiahnuť [1.78M]
24.11.2016 Zmluva o spolufinancovaní opravy Zmluvy stiahnuť [2.87M]
06.09.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluvy stiahnuť [0.00B]
02.09.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmluvy stiahnuť [84.13K]
19.09.2016 Mandátová zmluva Zmluvy stiahnuť [1.00M]
19.09.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - CBR Zmluvy stiahnuť [1.09M]
18.10.2016 Dodatok č. 1 k zmluve - DEUS Zmluvy stiahnuť [1.29M]
07.11.2016 Zmluva Telekom Zmluvy stiahnuť [1.03M]
16.11.2016 Zmluva o poskytovaní služby - ESPIK - ZŠ a MŠ Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.11.2016 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu- ESPIK - OcÚ Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.10.2016 Príkazná zmluva Zmluvy stiahnuť [537.02K]
11.08.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme Zmluvy stiahnuť [698.09K]
13.12.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme lesných pozemkov Zmluvy stiahnuť [742.97K]
25.01.2017 Príkazná zmluva Zmluvy stiahnuť [0.97M]
25.01.2017 Zmluva - Mapa Slovakia Zmluvy stiahnuť [6.50M]
21.12.2016 Zmluva - škola v prírode CK Andromeda Zmluvy stiahnuť [1.28M]
12.02.2015 Zmluva ŠJ- Hydina Zmluvy stiahnuť [1.60M]
12.02.2015 Zmluva ŠJ - Potraviny Zmluvy stiahnuť [1.33M]
12.02.2015 Zmluva ŠJ - Coop Zmluvy stiahnuť [1.53M]
12.02.2015 Zmluva ŠJ - COOP Zmluvy stiahnuť [1.48M]
06.04.2017 Zmluva - auditorské služby Zmluvy stiahnuť [2.44M]
05.06.2017 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme lesných pozemkov Zmluvy stiahnuť [876.76K]
03.05.2017 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť [1.66M]
25.04.2017 Darovacia zmluva Zmluvy stiahnuť [1.26M]
07.09.2017 Zmluva o dielo Zmluvy stiahnuť [6.93M]
26.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO SR Zmluvy stiahnuť [3.18M]
04.07.2017 Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestnych komunikácií Zmluvy stiahnuť [270.16K]
25.09.2017 Mandátova zmluva - stavebný dozor Zmluvy stiahnuť [876.61K]
31.07.2017 Zmluva - vodomery Zmluvy stiahnuť [1.78M]
25.09.2017 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme lesných pozemkov Zmluvy stiahnuť [210.24K]
04.10.2017 Príkazná zmluva - škola tanca Zmluvy stiahnuť [973.94K]
17.10.2017 Zmluva o spolufinancovaní Zmluvy stiahnuť [2.41M]
30.10.2017 Zámenná zmluva - p. Obšut Zmluvy stiahnuť [1.36M]
30.11.2017 Zmluva o dielo č. 18/2017 EC-EDMA Zmluvy stiahnuť [0.00B]
31.10.2017 Zmluva o pôžičke Zmluvy stiahnuť [1.27M]
18.01.2018 Dodatok č.1 - Mesto Sabinov Zmluvy stiahnuť [1.42M]
31.01.2018 SOZA - hromadná licenčná zmluva Zmluvy stiahnuť [1.53M]
31.01.2018 Energie 2 - zmluva Zmluvy stiahnuť [764.46K]
31.01.2018 Energie 2 - dodatok k zmluve Zmluvy stiahnuť [456.78K]
14.03.2018 Kúpno predajná zmluva Zmluvy stiahnuť [480.60K]
20.02.2018 Dodatok č. 6 Obecné lesy Červená Voda s.r.o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
01.03.2018 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme Zmluvy stiahnuť [1.73M]
15.03.2018 Rámcová zmluva ŠJ Zmluvy stiahnuť [1.90M]
28.03.2018 Zmluva - mobil Zmluvy stiahnuť [4.91M]
30.03.2018 Zmluva o poskytovaní audit. služieb Zmluvy stiahnuť [2.96M]
20.04.2018 Dodatok k zmluve so spol. Envi-pak Zmluvy stiahnuť [1.48M]
20.04.2018 Zmluva o vykonávaní činnosti zodpovednej osoby Zmluvy stiahnuť [0.00B]
27.04.2018 Zmluva o reklame Zmluvy stiahnuť [1.30M]
18.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZO Zmluvy
13.07.2018 Zmluva o úrazovom poistení Zmluvy stiahnuť [2.20M]
16.07.2018 Darovacia zmluva Zmluvy stiahnuť [1.52M]
10.08.2018 Darovacia zmluva Zmluvy stiahnuť [0.00B]
24.08.2018 Zmluva o dielo - Mastaf Zmluvy stiahnuť [417.65K]
24.08.2018 Mandátová zmluva - stav. dozor Altánok Zmluvy stiahnuť [153.48K]
24.08.2018 Mandátová zmluva - stav. dozor Zmluvy stiahnuť [319.69K]
13.09.2018 Zmluva o dielo - Obecný rozhlas Zmluvy stiahnuť [402.51K]
17.09.2018 Zmluva o dielo - miestna komunikácia Tematický park Zmluvy stiahnuť [490.62K]
03.10.2018 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme Zmluvy stiahnuť [1.70M]
22.10.2018 Zmluva o dielo - JK Racio Zmluvy stiahnuť [0.00B]
22.10.2018 Mandátová zmluva Zmluvy stiahnuť [0.00B]
22.10.2018 Mandátová zmluva Zmluvy stiahnuť [313.86K]
23.10.2018 Zmluva - vodovod Zmluvy stiahnuť [468.50K]
07.11.2018 Príkazná zmluva Zmluvy stiahnuť [144.29K]
21.12.2018 Zmluva o poskytnutí príspevku-sociálne služby 2018 Zmluvy stiahnuť [338.80K]
30.12.2018 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť [202.45K]
07.01.2019 Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov Zmluvy stiahnuť [180.53K]
07.01.2019 Špecifické podmienky úveru Zmluvy stiahnuť [161.10K]
07.01.2019 Odkladacie podmienky Zmluvy stiahnuť [127.98K]
07.01.2019 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Zmluvy stiahnuť [152.78K]
07.01.2019 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery Zmluvy stiahnuť [305.45K]
07.01.2019 Zmluva o termínovanom úvere č. 15/2019/UZ Zmluvy stiahnuť [148.60K]
09.01.2019 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 20/2019/D Zmluvy stiahnuť [152.77K]
09.01.2019 Špecifické podmienky úveru Zmluvy stiahnuť [166.95K]
09.01.2019 Odkladacie podmienky Zmluvy stiahnuť [125.91K]
09.01.2019 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery Zmluvy stiahnuť [305.45K]
09.01.2019 Zmluva o termínovanom úvere č. 16/2019/UZ Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.01.2019 Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov Zmluvy stiahnuť [180.44K]
14.12.2018 Dodatok č. 7 Obecné lesy Červená Voda s.r.o. Zmluvy stiahnuť [211.37K]
01.02.2019 Dodatok k zmluve - pevná linka Zmluvy stiahnuť [0.97M]
01.02.2019 Dodatok k zmluve - pevná linka Zmluvy stiahnuť [0.98M]
12.02.2019 Dodatok č. 8 OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA s.r.o. Zmluvy stiahnuť [211.29K]
16.01.2019 Kúpna zmluva KERUCOK s.r.o. - nákup potravín Zmluvy stiahnuť [599.23K]
14.11.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - KERUCOK s.r.o. Zmluvy stiahnuť [884.17K]
15.02.2019 Zmluva o nájme pozemkov s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Červená Voda Zmluvy stiahnuť [1.73M]
25.02.2019 Licenčná zmluva s MADE spol. s r.o. Banská Bystrica Zmluvy stiahnuť [1.87M]
01.03.2019 Dodatok č. 22 k zmluve s Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [461.92K]
14.03.2019 Zmluva s DOXX - Staravné lístky spol. s r.o. Zmluvy stiahnuť [922.55K]
18.12.2018 Dodatok č. 1 k zmluve s MASTAF, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [481.27K]
17.03.2019 Dodatok k zmluve zo dňa 31.7.2017 Dodávateľ: FRIVAN Zmluvy stiahnuť [186.61K]
06.05.2019 Zmluva č. 39 644 s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR Zmluvy stiahnuť [1.83M]
28.12.2018 Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme Zmluvy stiahnuť [257.72K]
17.06.2019 EPoS SB, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [435.09K]
19.06.2019 Zmluva o bežnom účte - VÚB BANKA Zmluvy stiahnuť [487.44K]
10.06.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074PO220176 Zmluvy stiahnuť [4.37M]
04.01.2019 Nájomná zmluva č. 16/2019 Zmluvy stiahnuť [647.19K]
02.07.2019 Zamestnávateľská zmluva - DDS Tatra banka Zmluvy stiahnuť [1.15M]
01.07.2019 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Zmluvy stiahnuť [1.33M]
10.07.2019 Zmluva - Seniorvital, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
17.07.2017 Zmluva o poskytnutí fin. príspevku pre individuálny mikroprojekt - Interreg http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/ Zmluvy
03.09.2019 ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku Zmluvy stiahnuť [0.99M]
30.08.2019 Zmluva o finančnom dare Zmluvy stiahnuť [273.33K]
04.09.2019 ZMLUVA O DIELO č. 0409/2019 Zmluvy stiahnuť [0.00B]
05.09.2019 Mandátová zmluva - Denný stacionár Zmluvy stiahnuť [0.00B]
05.09.2019 Mandátová zmluva - Zlepšenie podmienok voľného času a kultúry Zmluvy stiahnuť [0.00B]
30.09.2019 Zmluva o dielo č. 30092019 s TerMo, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
04.11.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku 574/2019 Zmluvy stiahnuť [370.03K]
15.10.2019 Rámcová kúpna zmluva - TIS Slovakia s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
11.11.2019 Zmluva č.140584 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.11.2019 Zmluva o výpožičke č.KRHZ PO 330/2019 Zmluvy stiahnuť [2.81M]
03.12.2019 Zmluva o termínovanom úvere č. 864/2019/UZ Zmluvy stiahnuť [148.44K]
03.12.2019 Vzor žiadosti o poskytnutie IU Zmluvy stiahnuť [166.16K]
03.12.2019 Všeobecne obchodne podmienky pre úvery Zmluvy stiahnuť [296.26K]
03.12.2019 Špecifické podmienky úveru Zmluvy stiahnuť [0.00B]
03.12.2019 Odkladacie podmienky Zmluvy stiahnuť [125.05K]
03.12.2019 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1296/2019/D Zmluvy stiahnuť [153.83K]
03.12.2019 Zmluva o termínovanom úvere č. 863/2019/UZ Zmluvy stiahnuť [149.83K]
03.12.2019 Vzor žiadosti PU Zmluvy stiahnuť [166.27K]
03.12.2019 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery Zmluvy stiahnuť [296.26K]
03.12.2019 Špecifické podmienky úveru Zmluvy stiahnuť [0.00B]
03.12.2019 Odkladacie podmienky PU Zmluvy stiahnuť [130.39K]
03.12.2019 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1295/2019/D Zmluvy stiahnuť [153.83K]
04.12.2019 DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074PO220176 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4334551&l=sk Zmluvy stiahnuť [0.00B]
18.12.2019 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1130839 Zmluvy stiahnuť [1.08M]
18.12.2019 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.01.2020 Zmluva o reklame Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [557.67K]
10.02.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - KERUCOK Zmluvy stiahnuť [268.17K]
11.02.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber Zmluvy stiahnuť [561.64K]
04.11.2019 Kúpna zmluva - KERUCOK Zmluvy stiahnuť [641.97K]
12.02.2020 Zamestnávateľská zmluva DDS Zmluvy stiahnuť [932.09K]
27.02.2020 ZMLUVA O ZDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Zmluvy stiahnuť [0.00B]
31.03.2020 Zmluva č. 320 0393 - DPO SR Zmluvy stiahnuť [1.66M]
01.04.2020 Dodatok č.9 k Zmluve o nájme lesných pozemkov Zmluvy stiahnuť [255.55K]
21.04.2020 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb (Slovak Telekom, a.s. Zmluvy stiahnuť [284.42K]
08.06.2020 DAROVACIA ZMLUVA Zmluvy stiahnuť [533.84K]
29.06.2020 Zmluva - štatutárny audítor Zmluvy stiahnuť [2.16M]
29.06.2020 Zmluva o vykonávaní stavebného úradu Zmluvy stiahnuť [551.38K]
30.06.2020 Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 863/2019UZ Zmluvy stiahnuť [102.04K]
30.06.2020 Príloha vš. obchodné podmienky pre úvery 15.1.2020 Zmluvy stiahnuť [793.94K]
02.07.2020 Zámenná zmluva (P.Perháč, J. Perháč, H. Fecková, M. Krajňáková) Zmluvy stiahnuť [972.25K]
19.08.2020 Zmluva o bežnom účte Zmluvy stiahnuť [1.57M]
03.09.2020 Zmluva o dielo - GEOING Zmluvy stiahnuť [246.13K]
01.03.2019 Zmluva č. 01-2019 o dodávke pitnej vody neplatná Zmluvy stiahnuť [294.14K]
03.05.2019 Zmluva č. 02-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [293.32K]
03.05.2019 Zmluva č. 03-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [293.96K]
18.04.2019 Zmluva č. 04-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [363.89K]
03.05.2019 Zmluva č. 05-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [361.79K]
03.05.2019 Zmluva č. 06-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [360.08K]
03.05.2019 Zmluva č. 07-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [361.08K]
03.05.2019 Zmluva č. 08-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [360.04K]
03.05.2019 Zmluva č. 09-2019 o dodávke pitnej vody neplatná Zmluvy stiahnuť [360.71K]
03.05.2019 Zmluva č. 10-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [362.74K]
03.05.2019 Zmluva č. 11-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [360.84K]
31.10.2019 Zmluva č. 12-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [360.96K]
31.10.2019 Zmluva č. 13-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [362.63K]
31.10.2019 Zmluva č. 14-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [360.24K]
31.10.2019 Zmluva č. 15-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [362.97K]
31.10.2019 Zmluva č. 16-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [360.65K]
31.10.2019 Zmluva č. 17-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [356.12K]
31.10.2019 Zmluva č. 18-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [356.54K]
31.10.2019 Zmluva č. 19-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [356.17K]
31.10.2019 Zmluva č. 20-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [357.83K]
31.10.2019 Zmluva č. 21-2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [356.49K]
31.10.2019 Zmluva č. 22 -2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [357.61K]
30.04.2019 Zmluva č. 23 -2019 o dodávke pitnej vody neplatná Zmluvy stiahnuť [356.97K]
29.07.2019 Zmluva č. 24 -2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [357.61K]
09.08.2019 Zmluva č. 25 -2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [358.25K]
26.08.2019 Zmluva č. 26 -2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [358.34K]
18.04.2019 Zmluva č. 27 -2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [357.48K]
31.10.2019 Zmluva č. 28 -2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [358.28K]
31.10.2019 Zmluva č. 29 -2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [357.82K]
02.12.2019 Zmluva č. 30 -2019 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [357.38K]
20.02.2020 Zmluva č. 1-2020 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [293.67K]
11.05.2020 Zmluva č. 2-2020 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [354.89K]
20.05.2020 Zmluva č. 3-2020 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [355.79K]
28.05.2020 Zmluva č. 4-2020 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [354.99K]
18.08.2020 Zmluva č. 6-2020 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [359.99K]
06.07.2020 Zmluva č. 5-2020 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [358.51K]
25.08.2020 Zmluva č. 7-2020 o dodávke pitnej vody Zmluvy stiahnuť [357.23K]
28.09.2020 Príkazná Zmluva č.03/SB/202001 Zmluvy stiahnuť [1.15M]
25.09.2020 Poistná zmluva č.: 2407572962 Zmluvy stiahnuť [5.89M]
30.09.2020 Dodatok č. 1 k Zámennej Zmluve zo dňa 15.04.2020 Zmluvy stiahnuť [1.71M]
05.10.2020 Zmluva o nájme - Š. Chovan Zmluvy stiahnuť [418.40K]
09.10.2020 Zmluva o dielo č.09102020 Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.10.2020 Mandátová zmluva Zmluvy stiahnuť [297.88K]
27.10.2020 Zmluva o dielo - MOVYROB Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.10.2020 Zámenná zmluva (Š. Hockicko) Zmluvy stiahnuť [0.00B]
11.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Zmluvy stiahnuť [1.36M]
27.11.2020 Zmluva o výpožičke - ŠÚSR Zmluvy stiahnuť [535.12K]
08.12.2020 Zmluva o dielo č.18-20 - EKO SVIP, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [4.25M]
08.12.2020 Mandátová zmluva č. 08122020 Zmluvy stiahnuť [1.00M]
15.12.2020 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej s.s. neverejnému poskytovateľovi s.s. - Seniorvital, no Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.02.2019 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.12.2020 Dodatok č. 1- MOVYROB Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.12.2020 Dodatok č. 1 - TerMo Zmluvy stiahnuť [0.00B]
29.12.2020 Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 863/2019/UZ Zmluvy stiahnuť [1.20M]
30.12.2020 Dodatok č.2 k zmluve o dielo 18/2017 Zmluvy stiahnuť [358.73K]
04.12.2019 Dodatok č.1 k zmluve o dielo 18/2017 Zmluvy stiahnuť [399.46K]
11.01.2021 Zmluva o nájme lesných pozemkov - Dodatok č. 10 Zmluvy stiahnuť [266.58K]
14.01.2021 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť [839.33K]
22.01.2021 Marius Pedersen, a. s. Dodatok č. 24 Zmluvy stiahnuť [520.79K]
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika SB Zmluvy stiahnuť [2.26M]
25.01.2021 Zmluva o pripojení - SlavcONET Zmluvy stiahnuť [499.57K]
30.10.2019 Mandátna zmluva Zmluvy stiahnuť [457.26K]
05.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika SB Zmluvy stiahnuť [337.27K]
11.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika SB Zmluvy stiahnuť [337.32K]
15.02.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluvy stiahnuť [1.63M]
15.02.2021 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Zmluvy stiahnuť [761.71K]
17.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb 4 - Poliklinika SB Zmluvy stiahnuť [337.27K]
26.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb 5 - Poliklinika SB Zmluvy stiahnuť [337.27K]
03.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika SB (marec) Zmluvy stiahnuť [337.84K]
05.03.2021 Povinné zmluvné poistenie - ČSOB Zmluvy stiahnuť [1.57M]
16.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Zmluvy stiahnuť [263.84K]
31.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika SB (apríl) Zmluvy stiahnuť [338.12K]
01.10.2020 Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č.: 2407572962 Zmluvy stiahnuť [8.78M]
06.04.2021 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č.: 2407572962 Zmluvy stiahnuť [12.09M]
29.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika SB 30.04.2021 Zmluvy stiahnuť [336.60K]
06.05.2021 Zmluva o spolupráci k NP TOS https://crz.gov.sk/zmluva/5728591/ Zmluvy stiahnuť [0.00B]
12.05.2021 Zmluva č. 321 0937 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Zmluvy stiahnuť [1.62M]
13.05.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - Poliklinika SB - máj Zmluvy stiahnuť [336.80K]
25.05.2021 Zmluva - vodovod - Červená Voda Zmluvy stiahnuť [886.05K]
10.06.2021 Dodatok č. ZK01/VK/09/10/028 - Komensky Zmluvy stiahnuť [763.27K]
28.07.2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť [250.17K]
29.07.2021 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2261/2019 Zmluvy stiahnuť [557.49K]
30.07.2021 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť [0.00B]
23.08.2021 Zmluva o spolupráci - Kaufland Zmluvy stiahnuť [1.27M]
23.08.2021 Zmluva o dielo - EPIC Partner a. s. Zmluvy stiahnuť [689.35K]
26.08.2021 Dodatok č. N20210505001D01 k Zmluve o spolupráci k NP TOS Zmluvy stiahnuť [1.12M]
27.08.2021 Memorandum o partnerstve a spolupráci - NADÁCIA PSK Zmluvy stiahnuť [1.06M]
29.09.2021 Dodatok č. N20210505001D02 k Zmluve o spolupráci k NP TOS https://www.crz.gov.sk/zmluva/5955363/ Zmluvy stiahnuť [261.27K]
18.10.2021 Zmluva o nájme Zmluvy stiahnuť [254.38K]
04.11.2021 Zmluva o nájme pozemku - Slavconet Zmluvy stiahnuť [315.92K]
25.02.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Zmluvy stiahnuť [1.39M]
25.02.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov - MADE Zmluvy stiahnuť [1.39M]
25.02.2019 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE Zmluvy stiahnuť [1.39M]
17.05.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1002612709- SWAN Mobile, a. s. (4ka) Zmluvy stiahnuť [1.17M]
17.05.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1002608730- SWAN Mobile, a. s. (4ka) Zmluvy stiahnuť [1.15M]
20.01.2020 Dodatok č. 23 - Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [536.57K]
14.12.2021 Zmluva o nájme lesných pozemkov - Dodatok č. 11 Zmluvy stiahnuť [277.88K]
15.12.2021 Zmluva o nájme lesných pozemkov - Dodatok č. 12 Zmluvy stiahnuť [269.21K]
20.12.2021 Marius Pedersen a. s., - Dodatok č. 25 Zmluvy stiahnuť [537.00K]
20.12.2021 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu Zmluvy stiahnuť [483.26K]
28.12.2021 Zmluva o dielo - EPIC Partner a. s. Zmluvy stiahnuť [777.58K]
20.12.2021 Dodatok č. 1 JPU Zmluvy stiahnuť [481.77K]
29.12.2021 Kúpna zmluva - Kerucok s. r. o. Zmluvy stiahnuť [549.39K]
29.12.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Kerucok s. r. o. Zmluvy stiahnuť [333.77K]
30.12.2021 Dohoda o ukončení spolupráce - osobnyudaj.sk Zmluvy stiahnuť [578.62K]
30.12.2021 Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 863/2019/UZ Zmluvy stiahnuť [10.55M]
30.12.2021 Zmluva č. ZO2022POP8614-4 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - osobnyudaj.sk Zmluvy stiahnuť [4.05M]
27.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb - Lilly enviro, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [863.35K]
11.02.2022 Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy Zmluvy stiahnuť [6.09M]
04.04.2022 Návrh poistnej zmluvy č. 2408428752 Zmluvy stiahnuť [2.30M]
05.04.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Zmluvy stiahnuť [1.61M]
12.04.2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť [378.02K]
27.04.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a. s. Zmluvy stiahnuť [1.71M]
29.04.2022 ZŠ - Zmluva o obstaraní zájazdu Zmluvy stiahnuť [216.71K]
09.05.2022 Zmluva č. 3220819 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Zmluvy stiahnuť [1.62M]
25.05.2022 Zmluva o nájme traktora Zmluvy stiahnuť [252.85K]
27.05.2022 Dodatok č. N20210505001D03 k Zmluve o spolupráci Zmluvy stiahnuť [233.47K]
02.06.2022 Zmluva o spolupráci Zmluvy stiahnuť [797.40K]
02.06.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AFW6 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6527408/ Zmluvy
30.06.2022 Dodatok č. 4 k zmluve o termínovanom úvere č. 863/2019/UZ Zmluvy stiahnuť [1.08M]
01.07.2022 Zmluva o pripojení - dodatok Zmluvy stiahnuť [160.92K]
19.07.2022 Odstúpenie od zmluvy o dielo č. 18/2017 zo dňa 28.11.2017 - EC-EDMA, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [523.06K]
25.07.2022 Zmluva č. 427/2022/OPR o poskytnutí dotácie - PSK Vybavenie klubovne DHZO Zmluvy stiahnuť [244.32K]
08.09.2022 LUNYS - Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov pre školský rok 2022/2023 pre ZŠ Zmluvy stiahnuť [318.41K]
05.09.2022 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Zmluvy stiahnuť [824.07K]
05.09.2022 LUNYS - Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022/2023 pre MŠ Zmluvy stiahnuť [322.98K]
05.09.2022 LUNYS - Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2022/2023 pre ZŠ Zmluvy stiahnuť [323.25K]
08.09.2022 LUNYS - Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov pre školský rok 2022/2023 pre MŠ Zmluvy stiahnuť [318.07K]
21.09.2022 Zmluva o budúcej zmluve o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie - EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. Zmluvy stiahnuť [753.93K]
29.09.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa 2019/GA/01/031 - STRABAG Zmluvy stiahnuť [1.86M]
03.10.2022 Darovacia zmluva Zmluvy stiahnuť [5.84M]
04.10.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - STRABAG s. r. o. Zmluvy stiahnuť [489.89K]
11.10.2022 Zmluva o odchyte psov Zmluvy stiahnuť [343.32K]
11.10.2022 Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť [294.00K]
17.10.2022 Dohoda o zmene manažmentu vegetácie v koridore elektrického vedenia Zmluvy stiahnuť [1.05M]
27.10.2022 Zmluva o termínovanom úvere č. 1257/2022/UZ Zmluvy stiahnuť [219.48K]
27.10.2022 Špecifické podmienky k Zmluve o termínovanom úvere č. 1257/2022/UZ Zmluvy stiahnuť [1.27M]
27.10.2022 Odkladacie podmienky k Zmluve o termínovanom úvere č. 1257/2022/UZ Zmluvy stiahnuť [186.09K]
27.10.2022 VOP k Zmluve o termínovanom úvere č. 1257/2022/UZ Zmluvy stiahnuť [498.42K]
31.10.2022 Mandátová zmluva Zmluvy stiahnuť [306.01K]
10.11.2022 Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č.: 2407572962 Zmluvy stiahnuť [7.75M]
21.11.2022 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Zmluvy stiahnuť [336.77K]
29.11.2022 Zmluva o termínovanom úvere č. 1256/2022/UZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/7168130/ Zmluvy stiahnuť [221.81K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
31.12.2012 Faktúry OcÚ 2012 Faktúry stiahnuť [0.99M]
30.12.2012 Faktúry Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Červená Voda 2012 Faktúry stiahnuť [29.45K]
30.12.2013 Faktúry OcÚ 2013 Faktúry stiahnuť [195.01K]
30.12.2013 Faktúry Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Červená Voda 2013 Faktúry stiahnuť [68.34K]
30.12.2014 Faktúry OcÚ 2014 Faktúry stiahnuť [196.34K]
30.12.2015 Faktúry OcÚ 2015 Faktúry stiahnuť [187.48K]
30.12.2014 Faktúry Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Červená Voda 2014 Faktúry stiahnuť [68.12K]
30.12.2015 Faktúry Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Červená Voda 2015 Faktúry stiahnuť [70.65K]
08.03.2016 Došlé faktúry za mesiac 01/2016 Faktúry stiahnuť [161.52K]
09.03.2016 Došlé faktúry za mesiac 02/2016 Faktúry stiahnuť [126.04K]
05.10.2016 došlé faktúry za mesiac 09/2016 Faktúry stiahnuť [186.42K]
01.04.2016 Došlé faktúry za mesiac 03/2016 Faktúry stiahnuť [561.84K]
09.05.2016 došlé faktúry za mesiac 04/2016 Faktúry stiahnuť [596.89K]
05.06.2016 došlé faktúry za mesiac 05/2016 Faktúry stiahnuť [594.42K]
05.07.2016 došlé faktúry za mesiac 06/2016 Faktúry stiahnuť [194.75K]
05.07.2016 došlé faktúry za mesiac 06/2016 Faktúry stiahnuť [74.17K]
05.08.2016 došlé faktúry za mesiac 07/2016 Faktúry stiahnuť [139.79K]
09.09.2016 došlé faktúry za mesiac 08/2016 Faktúry stiahnuť [156.53K]
17.01.2017 došlé faktúry za mesiac 12/2016 Faktúry stiahnuť [1.53M]
13.12.2016 došlé faktúry za mesiac 11/2016 Faktúry stiahnuť [0.00B]
04.11.2016 došlé faktúry za mesiac 10/2016 Faktúry stiahnuť [1.13M]
01.02.2017 faktúry za 1/2017 Faktúry stiahnuť [1.17M]
02.03.2017 faktúry za 2/2017 Faktúry stiahnuť [1.42M]
04.04.2017 faktúry za 3/2017 Faktúry stiahnuť [2.23M]
09.05.2017 faktúry za 4/2017 Faktúry stiahnuť [1.70M]
09.06.2017 faktúry za 5/2017 Faktúry stiahnuť [1.29M]
03.07.2017 faktúry za 6/2017 Faktúry stiahnuť [403.82K]
16.08.2017 faktúry za 7/2017 Faktúry stiahnuť [724.27K]
06.09.2017 faktúry za 8/2017 Faktúry stiahnuť [1.15M]
04.12.2017 faktúry za 11/2017 Faktúry stiahnuť [3.09M]
07.11.2017 faktúry za 10/2017 Faktúry stiahnuť [1.29M]
09.10.2017 faktúry za 9/2017 Faktúry stiahnuť [1.15M]
10.01.2018 faktúry za 12/2017 Faktúry stiahnuť [1.86M]
05.02.2018 faktúry za 1/2018 Faktúry stiahnuť [1.97M]
15.03.2018 faktúry za 2/2018 Faktúry stiahnuť [1.52M]
09.05.2018 faktúry za 4/2018 Faktúry stiahnuť [1.55M]
12.04.2018 faktúry za 3/2018 Faktúry stiahnuť [1.69M]
13.06.2018 faktúry za 5/2018 Faktúry stiahnuť [1.83M]
10.08.2018 faktúry za 7/2018 Faktúry stiahnuť [1.78M]
18.07.2018 faktúry za 6/2018 Faktúry stiahnuť [1.68M]
03.09.2018 faktúry za 8/2018 Faktúry stiahnuť [1.89M]
05.10.2018 faktúry za 9/2018 Faktúry stiahnuť [0.00B]
07.11.2018 Faktúry za 10/2018 Faktúry stiahnuť [5.81M]
05.02.2019 faktúry za 1/2019 Faktúry stiahnuť [370.10K]
04.03.2019 faktúry za 2/2019 Faktúry stiahnuť [387.66K]
04.04.2019 faktúry za 3/2019 Faktúry stiahnuť [380.88K]
07.05.2019 faktúry za 4/2019 Faktúry stiahnuť [380.48K]
07.06.2019 faktúry za 5/2019 Faktúry stiahnuť [384.16K]
08.07.2019 faktúry za 6/2019 Faktúry stiahnuť [386.52K]
09.08.2019 Faktúry za 7/2019 Faktúry stiahnuť [385.45K]
03.09.2019 faktúry za 8/2019 Faktúry stiahnuť [375.00K]
01.10.2019 faktúry za 9/2019 Faktúry stiahnuť [386.47K]
04.12.2018 faktúty za 11/2018 Faktúry stiahnuť [724.14K]
04.01.2019 faktúry za 12/2018 Faktúry stiahnuť [847.60K]
04.11.2019 faktúry za 10/2019 Faktúry stiahnuť [386.32K]
05.12.2019 faktúry za 11/2019 Faktúry stiahnuť [387.52K]
07.01.2020 faktúry za 12/2019 Faktúry stiahnuť [389.86K]
06.02.2020 faktúry za 1/2020 Faktúry stiahnuť [384.60K]
03.03.2020 faktúry za 2/2020 Faktúry stiahnuť [384.25K]
07.04.2020 faktúry za 3/2020 Faktúry stiahnuť [380.97K]
10.05.2020 faktúry za 4/2020 Faktúry stiahnuť [377.66K]
09.06.2020 faktúry za 5/2020 Faktúry stiahnuť [380.84K]
07.07.2020 faktúry za 6/2020 Faktúry stiahnuť [377.74K]
05.08.2020 faktúry za 7/2020 Faktúry stiahnuť [381.08K]
07.09.2020 faktúry za 8/2020 Faktúry stiahnuť [384.96K]
06.10.2020 faktúry za 9/2020 Faktúry stiahnuť [380.89K]
08.11.2020 faktúry za 10/2020 Faktúry stiahnuť [385.12K]
07.12.2020 faktúry za 11/2020 Faktúry stiahnuť [389.40K]
08.01.2021 faktúry za 12/2020 Faktúry stiahnuť [395.52K]
08.02.2021 faktúry za 1/2021 Faktúry stiahnuť [386.60K]
08.03.2021 faktúry za 2/2021 Faktúry stiahnuť [387.50K]
06.04.2021 faktúry za 3/2021 Faktúry stiahnuť [388.96K]
06.05.2021 faktúry za 4/2021 Faktúry stiahnuť [386.36K]
02.06.2021 faktúry za 5/2021 Faktúry stiahnuť [380.83K]
01.07.2021 faktúry za 6/2021 Faktúry stiahnuť [384.58K]
04.08.2021 faktúry za 7/2021 Faktúry stiahnuť [379.87K]
03.09.2021 faktúry za 8/2021 Faktúry stiahnuť [384.83K]
04.10.2021 faktúry za 9/2021 Faktúry stiahnuť [378.77K]
03.11.2021 faktúry za 10/2021 Faktúry stiahnuť [378.77K]
06.12.2021 faktúry za 11/2021 Faktúry stiahnuť [0.00B]
04.01.2022 faktúry za 12/2021 Faktúry stiahnuť [387.25K]
04.02.2022 faktúry za 1/2022 Faktúry stiahnuť [382.19K]
07.03.2022 faktúry za 2/2022 Faktúry stiahnuť [376.25K]
06.04.2022 faktúry za 3/2022 Faktúry stiahnuť [389.58K]
04.05.2022 faktúry za 4/2022 Faktúry stiahnuť [382.20K]
09.06.2022 faktúry za 5/2022 Faktúry stiahnuť [398.57K]
06.07.2022 faktúry za 6/2022 Faktúry stiahnuť [386.35K]
05.08.2022 faktúry za 7/2022 Faktúry stiahnuť [380.42K]
05.09.2022 faktúry za 8/2022 Faktúry stiahnuť [391.52K]
06.10.2022 faktúry za 9/2022 Faktúry stiahnuť [391.81K]
10.11.2022 faktúry za 10/2022 Faktúry stiahnuť [390.66K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
30.12.2011 Objednávky 2011 Objednávky stiahnuť [174.39K]
28.12.2012 Objednávky 2012 Objednávky stiahnuť [49.52K]
31.12.2013 Objednávky 2013 Objednávky stiahnuť [58.11K]
31.12.2014 Objednávky 2014 Objednávky stiahnuť [60.01K]
31.12.2015 Objednávky 2015 Objednávky stiahnuť [84.08K]
17.01.2017 Objednávky 2016 Objednávky stiahnuť [0.00B]
10.01.2018 objednávky Školská jedáleň 2017 Objednávky stiahnuť [0.00B]
01.12.2017 Objednávky 2017 Objednávky stiahnuť [236.96K]
08.08.2018 objednávky 1- 8/2018 Objednávky stiahnuť [0.00B]
14.09.2018 objednávky 8/2018 Objednávky stiahnuť [283.26K]
08.10.2018 objednávky 9/2018 Objednávky stiahnuť [286.25K]
05.02.2019 objednávky 1/2019 Objednávky stiahnuť [369.35K]
04.03.2019 objednávky 2/2019 Objednávky stiahnuť [377.95K]
04.04.2019 objednávky 3/2019 Objednávky stiahnuť [0.00B]
07.05.2019 objednávky 4/2019 Objednávky stiahnuť [368.65K]
07.06.2019 objednávky 5/2019 Objednávky stiahnuť [375.31K]
08.07.2019 objednávky 6/2019 Objednávky stiahnuť [371.85K]
09.08.2019 Objednávky 7/2019 Objednávky stiahnuť [0.00B]
03.09.2019 objednávky 8/2019 Objednávky stiahnuť [0.00B]
02.11.2018 objednávky 10/2018 Objednávky stiahnuť [292.23K]
02.12.2018 objednávky 11/2018 Objednávky stiahnuť [298.60K]
07.01.2019 objednávky 12/2018 Objednávky stiahnuť [303.51K]
01.10.2019 objednávky 9/2019 Objednávky stiahnuť [0.00B]
04.11.2019 objednávky 10/2019 Objednávky stiahnuť [370.64K]
05.12.2019 objednávky 11/2019 Objednávky stiahnuť [0.00B]
07.01.2020 objednávky 12/2019 Objednávky stiahnuť [372.41K]
06.02.2020 objednávky 1/2020 Objednávky stiahnuť [375.15K]
03.03.2020 objednávky 2/2020 Objednávky stiahnuť [371.12K]
07.04.2020 objednávky 3/2020 Objednávky stiahnuť [376.81K]
21.05.2020 objednávky 4/2020 Objednávky stiahnuť [367.37K]
09.06.2020 objednávky 5/2020 Objednávky stiahnuť [367.86K]
07.07.2020 objednávky 6/2020 Objednávky stiahnuť [370.51K]
05.08.2020 objednávky 7/2020 Objednávky stiahnuť [371.04K]
07.09.2020 objednávky 8/2020 Objednávky stiahnuť [371.71K]
06.10.2020 objednávky 9/2020 Objednávky stiahnuť [371.01K]
08.11.2020 objednávky 10/2020 Objednávky stiahnuť [375.42K]
07.12.2020 objednávky 11/2020 Objednávky stiahnuť [379.47K]
06.01.2021 objednávky 12/2020 Objednávky stiahnuť [378.06K]
08.02.2021 objednávky 1/2021 Objednávky stiahnuť [375.49K]
08.03.2021 objednávky 2/2021 Objednávky stiahnuť [374.75K]
06.04.2021 objednávky 3/2021 Objednávky stiahnuť [378.10K]
06.05.2021 objednávky 4/2021 Objednávky stiahnuť [369.85K]
02.06.2021 objednávky 5/2021 Objednávky stiahnuť [378.70K]
01.07.2021 objednávky 6/2021 Objednávky stiahnuť [371.89K]
04.08.2021 objednávky 7/2021 Objednávky stiahnuť [368.65K]
03.09.2021 objednávky 8/2021 Objednávky stiahnuť [371.95K]
04.10.2021 objednávky 9/2021 Objednávky stiahnuť [0.00B]
03.11.2021 objednávky 10/2021 Objednávky stiahnuť [371.32K]
06.12.2021 objednávky 11/2021 Objednávky stiahnuť [371.14K]
04.01.2022 objednávky 12/2021 Objednávky stiahnuť [371.96K]
04.02.2022 objednávky 1/2022 Objednávky stiahnuť [372.75K]
07.03.2022 objednávky 2/2022 Objednávky stiahnuť [366.81K]
06.04.2022 objednávky 3/2022 Objednávky stiahnuť [376.37K]
04.05.2022 objednávky 4/2022 Objednávky stiahnuť [371.27K]
09.06.2022 objednávky 5/2022 Objednávky stiahnuť [0.00B]
06.07.2022 objednávky 6/2022 Objednávky stiahnuť [370.68K]
05.08.2022 objednávky 7/2022 Objednávky stiahnuť [0.00B]
05.09.2022 objednávky 8/2022 Objednávky stiahnuť [385.73K]
06.10.2022 objednávky 9/2022 Objednávky stiahnuť [372.51K]
11.10.2022 objednávky od 01.10. do 10.10.2022 - 10/2022 Objednávky stiahnuť [370.09K]
10.11.2022 objednávky od 11.10. do 31.10.2022 - 10/2022 Objednávky stiahnuť [369.98K]

ÚPSVaR zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
27.02.2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sl https://www.crz.gov.sk/data/att/1753344_dokument1.pdf ÚPSVaR
06.04.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených ob https://www.crz.gov.sk/data/att/1799487_dokument1.pdf ÚPSVaR
29.12.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia §52a https://www.crz.gov.sk/data/att/2238627_dokument1.pdf ÚPSVaR
04.01.2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnáv https://www.crz.gov.sk/data/att/2244249_dokument1.pdf ÚPSVaR
06.05.2016 Dohoda č. 16/37/054/156-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ https://www.crz.gov.sk/data/att/2433704_dokument1.pdf ÚPSVaR
26.07.2016 Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/203-ŠnZ o poskytnutí finančného príspveku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znev https://www.crz.gov.sk/data/att/2534011_dokument1.pdf ÚPSVaR
03.04.2017 Dohoda č. 17/37/50J/PS/13 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č https://www.crz.gov.sk/data/att/2874263_dokument1.pdf ÚPSVaR
04.04.2017 Dohoda č. 17/37/054/36 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „ https://www.crz.gov.sk/data/att/2876927_dokument1.pdf ÚPSVaR
01.05.2017 Dohoda č. 17/37/054/6–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného proj https://www.crz.gov.sk/data/att/2910178_dokument1.pdf ÚPSVaR
04.09.2017 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pr https://www.crz.gov.sk/data/att/3078506_dokument1.pdf ÚPSVaR
02.04.2018 Dohoda č. 18/37/50J/NS/29 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č https://www.crz.gov.sk/data/att/3398271_dokument1.pdf ÚPSVaR
02.07.2018 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktiv https://www.crz.gov.sk/data/att/3529766_dokument1.pdf ÚPSVaR
30.07.2018 Dohoda č. 18/37/054/159 –CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného p https://www.crz.gov.sk/data/att/3570004_dokument1.pdf ÚPSVaR
02.04.2019 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených ob https://www.crz.gov.sk/data/att/3964261_dokument1.pdf ÚPSVaR
05.06.2019 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených ob https://www.crz.gov.sk/data/att/4051070_dokument1.pdf ÚPSVaR
03.09.2019 Dohoda č. 19/37/054/180 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov https://www.crz.gov.sk/data/att/4175018_dokument1.pdf ÚPSVaR
03.01.2020 Dohoda č.19/37/054/338 o poskytnutí finančného príspevku vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP “Cesta na https://www.crz.gov.sk/data/att/4381513_dokument1.pdf ÚPSVaR
02.03.2020 Dohoda č. 20/37/50J/7 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/ https://www.crz.gov.sk/data/att/4466929_dokument1.pdf ÚPSVaR
02.09.2020 DOHODA číslo 20/37/051/163 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, v rámci národného projek https://www.crz.gov.sk/data/att/4938013_dokument1.pdf ÚPSVaR stiahnuť [251.33K]
09.10.2020 Dohoda č. 20/37/054/453 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tent https://www.crz.gov.sk/data/att/5003832_dokument1.pdf ÚPSVaR
22.10.2020 Dohoda č. 20/37/010/36 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl .zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platn https://www.crz.gov.sk/data/att/2450962.pdf ÚPSVaR
17.12.2020 Dohoda č. 20/37/010/236 ÚPSVaR stiahnuť [1.52M]
27.07.2021 Dohoda č. č. 21/37/054/254 https://www.crz.gov.sk/data/att/2953362.pdf ÚPSVaR
18.10.2021 Dohoda č. 21/37/054/411 https://www.crz.gov.sk/data/att/3028586.pdf ÚPSVaR
24.11.2021 DODATOK č.1 k dohoda č. 21/37/054/254 ÚPSVaR stiahnuť [0.00B]
29.11.2021 Dohoda č. 21/37/010/64 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/201 https://www.crz.gov.sk/data/att/3078896.pdf ÚPSVaR
31.03.2022 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č. 22/37/054/141 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6299546/ ÚPSVaR stiahnuť [773.77K]
30.09.2022 Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6930358/ ÚPSVaR
31.10.2022 Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3) ÚPSVaR stiahnuť [469.97K]