Obec Červená Voda

Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt symbol EÚNázov projektu: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry

Cieľ a popis projektu:    Prioritným cieľom projektu je zvýšenie estetickej úrovne obce spojené s jej oddychovo - relaxačnou a kultúrnou úrovňou. Zrealizovanie projektu vytvára zlepšenie kvality života, ma vplyv na miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľský sektor najmä v oblasti cestovného ruchu, kultúry či komunitného života a zároveň zlepšujú podmienky pre život obyvateľov obce Červená Voda. 

Zámerom predkladaného projektu je zefektívnenie využívania priestorov v okolí obecného úradu v Červenej Vode navrhovanými stavebnými úpravami spočívajúcimi v realizácii spevnených plôch, vybudovania oporných múrov za účelom vyrovnania a spevnenia terénu a výstavby nového altánku. Súčasťou úpravy plôch je aj vybudovanie spevnenej plochy pre pódium, ktoré sa bude využívať pri kultúrnych podujatiach.

Projekt je v súlade s PRV SR 2014 - 2020, najmä FO 6B: navrhované investície budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj a zároveň zlepšené podmienky pre život obyvateľov budú mať vplyv na zabránenie odlivu obyvateľov z vidieka. 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európského poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Spolufinancovaným fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./ názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./ názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátanie voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Červená Voda, Červená Voda 28Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 150 000 €

 

http://www.mpsr.sk/

http://www.apa.sk/Logo.JPG


Prílohy na stiahnutie