Obec Červená Voda

Materská škola

Materská škola (MŠ) v Červenej Vode vznikla 1.septembra 1980 v budove, kde z jednej strany sídlila a je doteraz Základná škola a z druhej strany, kde bol  učiteľský byt, vznikla MŠ. Slávnostné otvorenie MŠ sa uskutočnilo 1.10.1980 za účasti p. Vincenta Peháča - vdtedajšieho predsedu MNV v Červenj Vode, p. riaditeľky Dany Kundrátovej - neskôr Tarčovej a p. uč. Anny Džubákovej, ktorá zároveň vykonávala aj funkciu vedúcej školskej jedálne. 2. 10.1980 prekročilo bránu MŠ prvých 26 detí. Kuchárkou bola p. Eva Pigulová zo Sabinova a školníčkou p. Karaffová Mária z Červenej Vody.

V roku 1983 bola urobená prístavba k MŠ - vznikla tak nová trieda a šatňa pre deti. MŠ mala vlastný zdroj pitnej vody, vykurovalo sa kachľovými pecami. Dňa 22.10.1998 bola urobená prípojka na verejný vodovod. Dňa 1. marca 1990 sa riaditeľkou MŠ stala p. Mária Molčanová. Vo funkcii riaditeľky bola až do roku 2003. V tomto roku bolo aj do priestorov MŠ zapojené plynové kúrenie.

Za  37 rokov fungovania školy sa vystriedalo niekoľko pedagogických a prevádzkových zamestnancov. V roku 2003 vniká nový subjekt Základná škola s Materskou školou a zriaďovateľom je obec Červená Voda. Funkciu ZŠ s MŠ vykonávalá vtedy Mgr. Mária Pekárová.

V súčastnosti ZŠ s MŠ je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červená Voda. V roku 2016  celá budova prešla rekonštrukciou. riaditeľkou školy je Mgr. Mária Tuptová. Pedagogickú činnosť v Materskej škole vykonávajú Džubáková Anna a Bc. Karaffová Zuzana.

V tomto šk. roku 2017/2018 je zapísaných 16 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Z toho  je   10 chlapcov a 6 dievčat. Z celkového počtu detí sú 4 predškoláci, ktorí po  absolvovaní predprimárneho vzdelávania  získajú  osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Od 1.9.2016 p. učiteľky pracujú popdľa nového ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Názov ŠkVP  v našej MŠ je Škôlkar poznáva svet. Je vypracovaný tak, že sa v ňom striedajú jednotlivé vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra - výtvarná a hudobná výchova, zdravie a pohyb. Ciele jednotlivých výchovno-vzdelávacích oblastí sú rozpracované a prispôsobené jednotlivým úrovniam detí, nakoľko sme heterogénna skupina. Vo funkcii kuchárky a zároveň vedúcej školskej jedálne je p. Kočiščáková Emília, školníčkou je p. Karaffová Anna.

V septembri 2018, nastalo rozdelenie MŠ od ZŠ (znamená to, že od roku 2018 MŠ funguje ako samostatné zariadenie, kde riaditeľkou MŠ sa stala Džubáková Anna a uč. Bc. Karaffová Zuzana.

V školskom roku 2019/2020 poverenou vedením a riaditeľkou MŠ sa od marca stala Bc. Karaffová Zuzana a uč. Džubáková Anna. V tomto školskom roku MŠ navštevovalo 18 detí, z toho 5 predškolákov, ktorí úspešne ukončili predprimárne vzdelávanie.

V školskom roku 2020/2021 MŠ navštevuje 18 detí, z toho 10 dievčat a 8 chlapcov. Riaditeľkou MŠ je Bc. Karaffová Zuzana. Po odchode pani učiteľky Džubákovej Anny na dôchodok, nastúpila ako učiteľka MŠ Bc. Gernátová Kristína. Učiteľky pracujú podľa ŠkVP s názvom: Škôlkar poznáva svet. Cieľom  nášho vzdelávania je doviesť každé dieťa na konci predprimárneho obdobia, aby získalo primeranú fyzickú, psychickú a sociálno – emocionálnu samostatnosť a základy kompetencií pre jeho ďalší rozvoj a vzdelávanie. Aby nadobudlo základy pre zdravé sebavedomie i sebaistotu a schopnosť byť samou sebou. V edukačnej činnosti uplatňujeme princíp aktivity detí, rozvíjame tvorivosť, na hodnotenie využívame problémové a zážitkové učenie, dávame deťom  priestor na hodnotenie a podporujeme sebahodnotenie detí.

Naša MŠ ponúka:

  • výchovu a vzdelávanie rodinného typu
  • individuálny prístup k deťom
  • krásne prírodné prostredie
  • zrekonštruovanú budovu
  • veľmi dobrú spoluprácu so ZŠ
  • 2- krát do roka divadelné predstavenie
  • výučbu anglického krúžku
  • výlety do prírody
  • prevádzku od 7,00 do 16,30 hodiny
  • kvalifikovanosť učiteliek

Kontakt: 0951 670 190