Obec Červená Voda

Materská škola

Doplnkové menu

MŠ v Červenej Vode vznikla 1.septembra 1980 v budove, kde z jednej strany sídlila a je doteraz Základná škola a z druhej strany, kde bol  učiteľský byt, vznikla MŠ. Slávnostné otvorenie MŠ sa uskutočnilo až 1. 10.1980 za účasti p. Vincenta Peháča - vdtedajšieho predsedu MNV v Červenj Vode, p. riaditeľky Dany Kundrátovej - neskôr Tarčovej a p. uč. Anny džubákovej, ktorá zároveň vykonávala aj funkciu vedúcej školskej jedálne. 2. 10.1980 prekročilo bránu MŠ prvých 26 detí. Kuchárkou bola p. Eva Pigulová zo Sabinova a školníčkou p. Karaffová Mária z Červenej Vody.

V roku 1983 bola urobená prístavba k MŠ - vznikla tak nová trieda a šatňa pre deti. MŠ mala vlastný zdroj pitnej vody, vykurovalo sa kachľovými pecami. Dňa 22.10.1998 bola urobená prípojka na verejný vodovod. Dňa 1. marca 1990 sa riaditeľkou MŠ stala p. Mária Molčanová. Vo funkcii riaditeľky bola až do roku 2003. V tomto roku bolo aj do priestorov MŠ zapojené plynové kúrenie.

Za  37 rokov fungovania školy sa vystriedalo niekoľko pedagogických a prevádzkových zamestnancov. V roku 2003 vniká nový subjekt Základná škola s materskou školou a zriaďovateľom je obec Červená Voda. Funkciu ZŠ s MŠ vykonávalá vtedy Mgr. Mária Pekárová.

V súčastnosti ZŠ s MŠ je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červená Voda. V roku 2016  celá budova prešla rekonštrukciou. riaditeľkou školy je Mgr. Mária Tuptová. Pedagogickú činnosť v materskej škole vykonávajú Džubáková Anna a Bc. Karaffová Zuzana.

V tomto šk. roku 2017/2018 je zapísaných 16 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Z toho  je   10 chlapcov a 6 dievčat. Z celkového počtu detí sú 4 predškoláci, ktorí po  absolvovaní predprimárneho vzdelávania  získajú  osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Od 1.9.2016 p. učiteľky pracujú popdľa nového ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Názov ŠkVP  v našej MŠ je Škôlkar poznáva svet. Je vypracovaný tak, že sa v ňom striedajú jednotlivé vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra - výtvarná a hudobná výchova, zdravie a pohyb. Ciele jednotlivých výchovno-vzdelávacích oblastí sú rozpracované a prispôsobené jednotlivým úrovniam etí, nakoľko sme heterogénna skupina. Vo funkcii kuchárky a zároveň vedúcej školskej jedálne je p. Kočiščáková Emília, školníčkou je p. Karaffová Anna.

Webové sídlo školy je: zsmscervenavoda.edupage.org

Kontakt: 051/4521 017

Prevádzka MŠ funguje od 7,00 hod. do16,30 hod.