Obec Červená Voda

Akčný plán okresu Sabinov

Dňa 22. augusta 2016 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky v Sabinove. Minister dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predkladal na schválenie predsedovi a členom vlády SR materiál "Akčný plán rozvoja okresu Sabinov" na základe zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a  o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Vláda Slovenskej republiky Akčný plán schválila.

Podľa §40ae zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 313/2018 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2019 prešli práva a povinnosti súvisiace s výkonom kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja z Úradu vlády SR na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Aktuálne informácie o podpore okresu Sabinov: https://www.nro.vicepremier.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/sabinov/


Popdorené v obci Červená Voda: