Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Informácia o doručení oznámenie o strategickom dokumente Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016 lokalita Husí hrb
zverejnené: 18.07.2018

        Obec Červená Voda informuje verejnosť o doručení oznámenia o strategickom dokumente Sabinov ÚPN- O, Zmeny a doplnky 2016 lokalita Husí hrb. Do tohto oznámenia môže verejnosť  nahliadnuť, robiť si z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii obecného úradu v Červenej Vode v úradných hodinách do 27.júla 2018.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01  Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou.

Uvedené oznámenie je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Informácia o doručení oznámenie o strategickom dokumente Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016 lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany
zverejnené: 16.07.2018

          Obec Červená Voda informuje verejnosť, že do oznámenia o strategickom dokumente Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016 lokalita Pivovarské ohrady v k.ú Orkucany je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy,  výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii obecného úradu v Červenej Vode počas úradných hodín v termíne do 27.júla 2018.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01  Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou.

Uvedené oznámenie o tomto dokumente je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Informácia o doručení oznámenie o strategickom dokumente Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016
zverejnené: 13.07.2018

          Obec Červená Voda informuje verejnosť, že do oznámenia o strategickom dokumente Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016 je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy,  výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii obecného úradu v Červenej Vode počas úradných hodín v termíne do 27.júla 2018.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01  Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou.

Uvedené oznámenie o tomto dokumente je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Zverejnenie zámeru kúpy nehnuteľnosti
zverejnené: 12.07.2018

Jednoduché pozemkové úpravy - začiatok konania
zverejnené: 04.07.2018