Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Cestovný poriadok SAD Prešov, a.s. platný od 1.5.2019 do 14.12.2019

vložené: 26.04.2019
Aký význam má triedenie odpadu, a čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába? Viac v prílohe.

vložené: 09.04.2019
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

     Lesné požiare spôsobujú v SR každoročne veľké materiálne ale aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé obdobie. V roku 2018 v okrese Sabinov OR HaZZ v Prešove zasahovalo pri 47 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 7 požiarov viac ako v predchádzajúcom roku. Za účelom predchádzania vzniku požiarov majú obce resp. mestá isté povinnosti, z ktorých jednou je informovanie občanov o ochrane lesov pred požiarmi. 

     OR HaZZ v Prešove môže právnickej alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení na účinné zdolávanie požiarov lesa podľa zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho vykonanie, uložiť pokutu do výšky 16 596 €. Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch a miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže uložiť pokutu do výšky 331,- €.

Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 06.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu - Informácie pre voliča

vložené: 25.02.2019
Percento triedenia odpadov

       V prílohe sa môžete oboznámiť s vyčísleným percentom vytreidenia komunálnych odpadov. Čím viac spoločne vytriedime, tým menej budeme platiť skládke odpadov za uloženie odpadov.

       Postup vyčíslenia % upravuje Zákon č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 330.  

         Na základe vyčíslenia % budeme od 1.3.2019 platiť za uskladnenie odpadu viac o 2,96 €  za tonu zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu, čo predstavuje 59 % nárast.

vložené: 28.02.2019
Dotazník „Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA“.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 27.02.2019
Oznámenie k voľbám do Európskeho parlamentu

                                                                                OBEC ČERVENÁ VODA

                                         OBECNÝ ÚRAD ČERVENÁ VODA č. 28, 083 01 SABINOV

 

                                                          

Oznámenie

 

Starosta obce p. Pavol Džačovský v zmysle  § 13 odst. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019  Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu utvára na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov obce volebný okrsok 1, volebná miestnosť 1, adresa: Kultúrny dom, Červená Voda 28.

Starosta obce p. Pavol Džačovský oznamuje, že  emailová adresa obce Červená Voda na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Červená Voda vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 je podatelna@cervenavoda.sk.

Starosta obce p. Pavol Džačovský oznamuje, že  emailová adresa obce Červená Voda na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu vo voľbách do Európskeho parlamentu je podatelna@cervenavoda.sk.

 

Červená Voda , 22.2.2019

vložené: 25.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2019

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU. 

Oznámenie o vyhlásení volieb,

 predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.

voľby do Európskeho parlamentu

a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky .

Zároveň Vás upozorňujeme na splnenie úlohy podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. zverejniť na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny. 

 

vložené: 25.02.2019
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Vážení občania, pozývame Vás na 2. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v sobotu 29.12.2018 v kancelárii Obecného úradu Červená Voda so začiatkom o 16.00 hod. Program zasadnutia nájdete v prílohe.

vložené: 22.12.2018
Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Červená Voda

   Pozývame Vás na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Červená Voda, ktoré sa bude konať dňa 3.6.2018 - v  nedeľu, o  19.00 hod v priestoroch obecného úradu.

Program zasadnutia nájdete v prílohe.

vložené: 31.05.2018
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia