Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval druhý mesiac elektronického sčítania domov a bytov.
Vyškolená zamestnankyňa obecného úradu – poverená osoba Radoslava Belišová – pri editácii údajov o domoch a bytoch čerpá informácie z vlastných databáz (stavebná dokumentácia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, projektová dokumentácia, daňová evidencia, evidencia budov) a z Registra adries. Niektoré údaje nie je možné z jestvujúcej agendy zistiť, preto ich zisťuje od obyvateľov (počet obytných miestností, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, vodovod, splachovací záchod, kúpeľňa, plynová prípojka, obdobie výstavby, obdobie poslednej obnovy, obdobie obnovy okien, obdobie obnovy strechy …..).

************************************************

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude prebiehať výlučne elektronicky prostredníctvom viacerých kanálov pre sčítanie. Zámerom pre rok 2021 je maximálne využiť údaje z registrov a administratívnych zdrojov a doplniť ich údajmi získanými od obyvateľov.

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné a unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v SR. Sčítanie vytvára súbor hodnotných informácií dostupných širokej verejnosti, ktoré ovplyvňujú politické, sociálne a ekonomické rozhodovanie štátu, sú dôležité aj pre súkromnú sféru a akademickú obec.

Sčítanie bude rozdelené na dve etapy – sčítanie domov a bytov (v rokoch 2020 a 2021) a sčítanie obyvateľov (v roku 2021):

  • Sčítanie domov a bytov prebehne v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.
  • Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo bude sčítaný zákonným zástupcom, prípadne blízkou osobou prostredníctvom online webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie na vlastnom zariadení či zariadení umiestnenom na kontaktnom mieste. Obyvateľ môže tiež využiť službu asistovaného sčítania. Asistent sčítania bude pôsobiť ako stacionárny asistent sčítania na kontaktnom mieste (obec, IOMO) a ako mobilný asistent sčítania vykonávajúci sčítanie obyvateľov v teréne na požiadanie obyvateľa.

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete
na internetovej stránke https://www.scitanie.sk

vložené: 11.09.2020
Regionálna tlačová správa SODB 2021

vložené: 07.08.2020
Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi v žatevnom období

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove Vám v prílohe zasiela - Preventívno-metodický materiál - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi v žatevnom období -, v ktorom upozorňujeme na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii úloh súvisiacich s ochranou úrody pred požiarmi v žatevnom období.

vložené: 30.06.2020
Obec Červená Voda spúšťa ďalšiu pomoc

vložené: 15.04.2020
COVID-19
COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.

Prejavy ochorenia:

COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

Od miernych (kašeľ, zvýšena teplota) cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, kotré môžu končiť smrťou.  Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. 

Pozrite si témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac. Koronavírus - ochorenie COVID-19 vo faktoch a aktuálne. http://koronavirus.mojeslovensko.sk 

Touto cestou chceme poďakovať nadácii TA3 , za poskytnutú finančnú pomoc vo výške 500€. Obec tento dar použila na ochranné pomôcky v súvislosi s ochorením COVID-19.
Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 09.03.2020
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi + opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov 2020

Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 04.03.2020
Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 28.02.2020
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia