Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 28.02.2020
Vykurovanie 2019

Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove,  si Vás   dovoľuje  touto  cestou  osloviť  pri zabezpečení  protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia. 


vložené: 11.10.2019
Odvolanie ČZNVP

Nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru, Vám v prílohe zasielame odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlásilo dňa 14.06.2019.

vložené: 05.08.2019
Aký význam má triedenie odpadu, a čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába? Viac v prílohe.

vložené: 09.04.2019
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

     Lesné požiare spôsobujú v SR každoročne veľké materiálne ale aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé obdobie. V roku 2018 v okrese Sabinov OR HaZZ v Prešove zasahovalo pri 47 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 7 požiarov viac ako v predchádzajúcom roku. Za účelom predchádzania vzniku požiarov majú obce resp. mestá isté povinnosti, z ktorých jednou je informovanie občanov o ochrane lesov pred požiarmi. 

     OR HaZZ v Prešove môže právnickej alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení na účinné zdolávanie požiarov lesa podľa zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho vykonanie, uložiť pokutu do výšky 16 596 €. Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch a miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže uložiť pokutu do výšky 331,- €.

Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 06.03.2019
Percento triedenia odpadov

       V prílohe sa môžete oboznámiť s vyčísleným percentom vytreidenia komunálnych odpadov. Čím viac spoločne vytriedime, tým menej budeme platiť skládke odpadov za uloženie odpadov.

       Postup vyčíslenia % upravuje Zákon č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 330.  

         Na základe vyčíslenia % budeme od 1.3.2019 platiť za uskladnenie odpadu viac o 2,96 €  za tonu zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu, čo predstavuje 59 % nárast.

vložené: 28.02.2019
Dotazník „Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA“.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 27.02.2019
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia